Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Klachtenregeling

Klachtenregeling MOURITSWERKT inzake projecten, trainingen en cursussen

MOURITSWERKT hecht grote waarde aan een optimale samenwerkingsrelatie met haar opdrachtgevers. Wat wij beloven komen wij na, wat wordt afgesproken leveren wij.

De opdrachten die MOURITSWERKT aanneemt worden door E.J.M. Mourits vooraf beoordeeld op haalbaarheid (in tijd en geld) en voor de uitvoering op professionele mogelijkheden en persoonlijk enthousiasme van de opdrachtnemer.

Wanneer is te voorzien dat de uitvoering van een opdracht om de een of andere reden gaat afwijken van de overeenkomst wordt dit door E.J.M. Mourits direct met de opdrachtgever besproken en wordt getracht samen tot een oplossing te komen.

Mocht u desondanks een klacht willen indienen over de dienstverlening van MOURITSWERKT dan hanteren wij onderstaande klachtenprocedure:

 1. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de eigenaar van MOURITSWERKT, mevrouw E.J.M. Mourits

 2. Maak uw klacht, binnen een half jaar, schriftelijk (per brief of per email) kenbaar bij:
  MOURITSWERKT
  t.a.v. E.J.M. Mourits
  Delhoevelaan 6
  6891 AL Rozendaal
  els@mouritswerkt.nl

 3. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

 4. Binnen 10 dagen neemt mevrouw E.J.M. Mourits contact met u op met een voorstel om tot een oplossing te komen.

 5. Indien de behandeling van uw klacht door mevrouw E.J.M. Mourits niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van MOURITSWERKT, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor MOURITSWERKT, een onafhankelijk lid die als cursist ervaring heeft met het aanbod van MOURITSWERKT en een secretaris.

 6. U kunt uw klacht schriftelijk (per brief of per email) als volgt kenbaar maken;

  Per post:
  Voorzitter van de klachtencommissie MOURITSWERKT
  t.a.v. de heer A. Ooms
  A. van Anhaltstraat 38
  5616 BH Eindhoven

  Per email
  stadsnatuurprojecten@gmail.com

 7. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

 8. Verlenging van deze termijn is mogelijk met maximaal 4 weken en wordt schriftelijk, met redenen omkleedt, aan de klager gemeld, alsmede de datum waarop men verwacht wel met een oordeel te kunnen komen.

 9. Het oordeel wordt schriftelijk aan de eigenaar van MOURITSWERKT, mevrouw E.J.M. Mourits, verzonden en geldt als bindend.

 10. E.J.M. Mourits zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie in overleg treden met de klager om de eventuele consequenties af te handelen en zal de uitkomsten hiervan bekend maken aan de voorzitter van de klachtencommissie.

 11. Eenieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

  MOURITSWERKT bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht, voor twee jaren, in een digitaal dossier welke niet door derden kan worden ingezien.

Rozendaal, 1 mei 2011 (aangepast dd. 25 april 2019)

E.J.M. Mourits
eigenaar MOURITSWERKT

 

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl